Regulamin

Regulamin korzystania z aplikacji mobilnej Moodpresso oraz witryny internetowej www.moodpresso.com.

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. Niniejszy regulamin ("Regulamin") określa zasady korzystania z aplikacji mobilnej Moodpresso ("Aplikacja") oraz witryny internetowej pod adresem www.moodpresso.com ("Strona"). Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1422).
  2. Operatorem Aplikacji, usługodawcą świadczonych za jej pośrednictwem usług, operatorem Strony, oraz administratorem danych osobowych użytkowników Aplikacji i Strony ("Operator") są wspólnicy w spółce cywilnej Moodpresso S.C. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 37/2.43, 02‑672 Warszawa, NIP: 521‑36‑91‑812, REGON: 361002456, tj. Agata Hejmej prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Agata Hejmej wspólnik spółki cywilnej Moodpresso S.C., REGON: 360999252, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz Grzegorz Maj prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Grzegorz Maj Moodpresso S.C., REGON: 360999312, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
  3. Użytkownikiem Aplikacji ("Użytkownik") jest każda pełnoletnia osoba fizyczna lub osoba niepełnoletnia, która ukończyła 13 lat oraz posiada zgodę rodzica lub opiekuna prawnego, która zainstalowała Aplikację. Zainstalowanie Aplikacji na urządzeniu mobilnym jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez Użytkownika Regulaminu oraz Polityki Prywatności, stanowiącej osobny dokument dostępny na stronie www.moodpresso.com/pl/privacy. Jedynie Użytkownik może używać Aplikacji.
  4. Korzystanie ze Strony jest równoznaczne z zaakceptowaniem Regulaminu i Polityki Prywatności w zakresie dotyczącym Strony.
  5. Usługa świadczona za pośrednictwem Aplikacji ("Usługa") polega na dostarczeniu Użytkownikowi zestawów opisów aktywności i materiałów do wykonywania tych aktywności (łącznie: "Aktywności"), których celem jest czasowa poprawa funkcjonowania poznawczego i samopoczucia, poprzez ich wpływ na nastrój i poziom pobudzenia psychofizjologicznego ("Programy"). Podstawą dla Aktywności są naturalnie i powszechnie występujące zjawiska (np. muzyka, humor, przyroda), na których wpływ na nastrój wskazują dostępne wyniki badań naukowych z zakresu psychologii, neuronauki i psychofizjologii ("Bodźce"). Ze względu na różnice indywidualne we wrażliwości na Bodźce, wpływ zastosowania Programów na Użytkownika może być niższy lub wyższy od przeciętnie występującego.
  6. Aplikację można pobrać ze sklepów:
   1. App Store,
   2. Google Play,
   nazywanych dalej "Sklepami".
  7. Pobranie Aplikacji, jak również korzystanie z Usługi, jest bezpłatne. Koszty transmisji danych pokrywa Użytkownik.
  8. Operator Aplikacji udziela Użytkownikowi nieodpłatnej, niewyłącznej licencji na korzystanie z Aplikacji na użytek prywatny poprzez jej instalację i uruchamianie na urządzeniach mobilnych Użytkownika, powiązanych z kontem Użytkownika wykorzystanym do pobrania Aplikacji ze Sklepu.
  9. Aplikację mogą pobrać i zainstalować użytkownicy urządzeń mobilnych typu smartfon lub tablet, spełniających wskazane poniżej wymagania techniczne:
   1. Dla wersji aplikacji pobranej z App Store ‑ iOS w wersji minimum 8.0 oraz co najmniej 90 MB wolnego miejsca w pamięci urządzenia,
   2. Dla wersji aplikacji pobranej z Google Play ‑ Android w wersji minimum 4.1 oraz co najmniej 140 MB wolnego miejsca w pamięci urządzenia.
  10. W Aplikacji, poprzez mechanizm zakupów w aplikacji, Użytkownik może odblokować rozszerzenie, które zwiększa ilość dostępnych różnych Aktywności ("Rozszerzenie"). Po odblokowaniu Rozszerzenia, zestaw Aktywności w Programach zmienia się codziennie.
   1. Koszt odblokowania Rozszerzenia dla Użytkownika jest taki, jak w wyskakującym okienku sprzedaży wygenerowanym przez Sklep i kwota ta pobierana jest z konta Użytkownika w Sklepie.
   2. W przypadku zainstalowania Aplikacji na innym urządzeniu połączonym z tym samym kontem Użytkownika w Sklepie, Użytkownik może w Aplikacji bezpłatnie ponownie odblokować uprzednio zakupione Rozszerzenie.
 2. OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA Z APLIKACJI I STRONY
  1. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Aplikacji i Strony w sposób zgodny z obowiązującym prawem, Regulaminem, regulaminami Sklepów i zasadami współżycia społecznego.
  2. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Aplikacji i Strony w sposób niezakłócający jej funkcjonowania oraz w sposób nieuciążliwy dla Operatora.
  3. Aplikacja i Strona oraz wszelkie zawarte w nich treści, ich wybór i sposób prezentowania, a w szczególności, lecz nie wyłącznie, wszystkie postacie, teksty, elementy graficzne i logotypy stanowią przedmiot praw wyłącznych Operatora lub osób trzecich. Zabronione jest kopiowanie, dystrybuowanie, publikowanie lub transmitowanie Programów lub ich fragmentów w jakiejkolwiek postaci i jakąkolwiek metodą bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody Operatora.
  4. Dane dotyczące sposobu użytkowania Aplikacji i Strony są zbierane, archiwizowane i przetwarzane przez Operatora. Szczegółowy opis Polityki Prywatności zamieszczony jest w osobnym dokumencie.
  5. Przekazując Operatorowi opinie i komentarze na temat Aplikacji lub sugestie dotyczące rozwoju Aplikacji lub działalności Operatora związanej z Aplikacją (łącznie "Sugestie"), w szczególności, lecz nie wyłącznie, za pośrednictwem Aplikacji lub wiadomości e‑mail na adres kontakt@moodpresso.com, Użytkownik udziela Operatorowi nieodpłatnej, nieodwołalnej i transferowalnej licencji na archiwizowanie, modyfikowanie, wykorzystywanie, publikowanie i implementowanie tych treści w zakresie i formie jaką Operator uzna za stosowną, dla nieograniczonego kręgu odbiorców i bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, co odnośnie treści spełniających przesłanki utworu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 04 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych równoznaczne jest z licencją niewyłączną w odnośnym zakresie.
  6. Użytkownik oświadcza, że jest jedynym autorem Sugestii, oraz że nie będzie w żadnym momencie kwestionować wykorzystania przez Operatora, w dowolnej formie i zakresie, przekazanych Sugestii ani dochodził od Operatora żadnych roszczeń z tytułu ich wykorzystania przez Operatora.
  7. Operator informuje, a Użytkownik oświadcza, że przyjmuje do wiadomości, że wykonywanie Programów oferowanych w ramach Usługi nie jest substytutem naturalnej regeneracji organizmu i zaobserwowany wpływ wykonania Programu, w szczególności, lecz nie wyłącznie, w stanie deprywacji snu, wyczerpania lub pod wpływem substancji psychoaktywnych może nie odzwierciedlać rzeczywistego stanu psychicznego Użytkownika i powinien być przyjmowany z najwyższą ostrożnością.
  8. Operator informuje, a Użytkownik oświadcza, że przyjmuje do wiadomości, że Programy oferowane w ramach Usługi nie powinny być wykonywane w trakcie prowadzenia pojazdu, obsługi ciężkiego sprzętu, ani wykonywania innych zadań, które wymagają uwagi i koncentracji.
  9. Operator informuje, a Użytkownik oświadcza, że przyjmuje do wiadomości, że wykonanie Programu może spowodować czasowe zmiany w poziomie hormonów i neuroprzekaźników, w szczególności, lecz nie wyłącznie, poziomu: dopaminy (wzrost), endorfin (wzrost), testosteronu (wzrost), serotoniny (wzrost), oksytocyny (wzrost), kortyzolu (spadek), adrenaliny (spadek), noradrenaliny (spadek).
  10. Operator informuje, a Użytkownik oświadcza, że przyjmuje do wiadomości, że przeznaczeniem Usługi nie jest leczenie ani wspomaganie leczenia zaburzeń nastroju, ani żadnych chorób lub zaburzeń związanych z nieprawidłowym poziomem hormonów lub neuroprzekaźników, oraz, że w przypadku występowania zaburzenia takiego rodzaju u Użytkownika stosowanie Usługi może odbywać się jedynie za zgodą i pod kontrolą lekarza.
 3. ODPOWIEDZIALNOŚĆ OPERATORA
  1. Użytkownik oświadcza, że przyjmuje do wiadomości, że wykonuje aktywności proponowane w ramach Programów, w tym ćwiczenia fizyczne, na własną odpowiedzialność i ryzyko. Operator oświadcza, a Użytkownik wyraża zgodę, że Operator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne niepożądane efekty wykonywania tych aktywności związane ze stanem zdrowia Użytkownika.
  2. Operator informuje, a Użytkownik oświadcza, że przyjmuje do wiadomości, że wzrost poziomu testosteronu, wywołany wykonaniem Programu, może czasowo zwiększać skłonność Użytkownika do podejmowania ryzyka. Operator oświadcza, a Użytkownik wyraża zgodę, że Operator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe względem Użytkownika lub względem osób trzecich, wynikające z ewentualnych ryzykownych zachowań Użytkownika.
  3. Operator informuje, a Użytkownik oświadcza, że przyjmuje do wiadomości, że oczekiwane zmiany poziomu hormonów i neuroprzekaźników podane w Aplikacji mają charakter orientacyjny i Operator nie może zagwarantować ich wystąpienia u Użytkownika.
 4. ZAKOŃCZENIE KORZYSTANIA Z APLIKACJI
  1. Użytkownik może w dowolnym czasie zaprzestać korzystania z Aplikacji, w szczególności wówczas, gdy nie zaakceptuje zmian wprowadzonych do niniejszego Regulaminu, Polityki Prywatności lub modyfikacji Aplikacji. Zaprzestanie korzystania z Aplikacji wymaga jej odinstalowania z urządzeń mobilnych Użytkownika.
  2. W przypadku stwierdzenia, że Użytkownik dopuszcza się działań zabronionych prawem lub Regulaminem, albo naruszających zasady współżycia społecznego lub godzących w usprawiedliwiony interes Operatora, a w szczególności jego dobre imię, Operator może podjąć wszelkie prawem dozwolone działania, w tym ograniczyć możliwość korzystania przez użytkownika z Aplikacji i świadczonej za jej pośrednictwem Usługi.
 5. REKLAMACJE
  1. Wszelkie reklamacje związane z Aplikacją oraz ze świadczoną za jej pośrednictwem Usługą ("Reklamacja"), a także pytania dotyczące korzystania z Aplikacji należy kierować do Operatora na adres e‑mail kontakt@moodpresso.com.
  2. Reklamacja powinna zawierać w swej treści: nazwę i model urządzenia mobilnego Użytkownika, aktualną wersję systemu operacyjnego zainstalowanego na urządzeniu, wersję Aplikacji, dokładny opis i powód reklamacji.
  3. Reklamację należy przesłać w terminie 30 dni od chwili zaistnienia przedmiotu reklamacji.
  4. W terminie 30 dni roboczych od dnia jej otrzymania Operator rozpatruje Reklamację oraz informuje Użytkownika, za pomocą poczty elektronicznej, o sposobie jej rozpatrzenia. W sytuacji, gdy podane w Reklamacji informacje wymagają uzupełnienia, Operator zwraca się, przed rozpatrzeniem Reklamacji, do Użytkownika o jej uzupełnienie. Czas udzielania dodatkowych wyjaśnień przez Użytkownika przedłuża okres rozpatrywania Reklamacji.
 6. ZMIANY REGULAMINU I DOSTĘP DO REGULAMINU
  1. Aktualny Regulamin dostępny jest na stronie www.moodpresso.com/pl/terms. Link do Regulaminu dostępny jest w menu głównym Aplikacji.
  2. Operator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie z ważnych przyczyn, w dowolnym czasie. Zmiany podyktowane mogą być zmianami w prawie, zmianami technologicznymi, w aspekcie prawnym, ekonomicznym lub organizacyjnym prowadzenia działalności Operatora, a także zmianami w oferowanej Usłudze. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu umieszczenia zmienionego Regulaminu na stronie internetowej pod adresem www.moodpresso.com/pl/terms. Zmiany uważane są za zaakceptowane przez Użytkownika z momentem następnego użycia Aplikacji przez Użytkownika.
 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Regulamin podlega prawu polskiemu.
  2. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy obowiązującego prawa.
Strona główna
Regulamin
Polityka Prywatności
Kontakt
Możesz skontaktować się z nami przez e‑mail kontakt@moodpresso.com